Przetarg na budowę hali sportowej

MRKS „Gdańsk"
80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 1
tel.: (58) 762 07 28, faks (58) 762 16 36
NIP: 583 – 000 – 12 – 67
KRS: 0000135587

Zamawiający – Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk" stowarzyszenie kultury fizycznej z siedzibą w Gdańsku zaprasza Państwa do złożenia oferty na
budowę hali sportowej
z zapleczem administracyjno - socjalnym w Gdańsku przy ul. Załogowej 1

 

1. Zamawiający prowadzi przetarg na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa Hali Sportowej z zapleczem administracyjno-socjalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną ( instalacje zewnętrzne, przyłącza) w Gdańsku przy ul. Załogowej 1.
3. Termin wykonania zamówienia – 31.12.2015 r.
4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tys. złotych).
5. Oferty proszę składać w sekretariacie Zamawiającego do dnia 2.09..2014 r. do godz. 1200. w zaklejonej kopercie z napisem przetarg.
6. Termin związania ofertą 60 dni.
7. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania, tryb i zasady przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz warunki udziału
w przetargu dostępne są na stronie internetowej klubu www.mrks.pl w zakładce przetargi.
8. Zamawiający na każdym etapie przetargu zastrzega sobie prawo do zmian treści ogłoszenia i warunków przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn, a w tym do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru jakiejkolwiek ze złożonych ofert i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych

Prezes Zarządu
Włodzimierz Schmidt


EasySend logo pion rgb