Pytania Oferenta

Pytania oferenta dotyczące :


Dot.  Budowy  Sali  Sportowej o wymiarach  24 x 53

Pyt. -Zgodnie z §7 załączonego projektu umowy obowiązywać będzie wynagrodzenie

ryczałtowe. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku

stwierdzenia różnic i elementów nie uwzględnionych w przedmiarze robót, można zmienić ilości robót do wykonania i zmiana ilości lub podstaw wyceny w stosunku do załączonego na stronie internetowej przedmiaru robót nie spowoduje odrzucenia oferty.

Odp. Tak , można zmienić  i zmiana ta nie spowoduje odrzucenia oferty

Pyt.-Na stronie internetowej dołączono przedmiary na instalacje elektryczne, roboty budowlane, wewnętrzne instalacje wodociągowe oraz przedmiar zamienny. Czy w przypadku pojawienia się tego samego elementu w 2 różnych przedmiarach, np. element „pozycje nierealizowane” w przedmiarze zamiennym (wszystkie są na minus) można ich nie uwzględniać w przedmiarze podstawowym? Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia kosztorysów ofertowych zgodnych z załączonymi przedmiarami? 

Odp. Pozycje oznaczone jako „niezrealizowane” mają jedynie charakter informacyjny  dla Wykonawcy  i pozwalają na wyodrębnienie różnic w stosunku do projektu gotowego .

 Pyt.-Prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty kosztorysu uproszczonego, zawierającego kolejne pozycje, podstawy wyceny, ilości robót do wykonania, ceny jednostkowe i wartość danej pozycji wraz z wykazem zastosowanych materiałów i podaniem ich cen jednostkowych (limit materiałowy).

Odp. Tak zgadzamy się.

Pyt.- Zgodnie z ust. XIV SZ oferty oceniane będą wg 3 kryteriów. Prosimy o dokładne

sprecyzowanie wagi dla każdego z nich i sposobu przyznawania punktów.

Odp. Nie przewidujemy oceny punktowej . Najważniejszym kryterium będzie cena wykonania. 

Pyt.- Zgodnie z ust. XIV pkt 1 SZ, cyt.: „Oczekujemy optymalizacji projektu pod względem ekonomii wykonania. Dopuszczamy stosowanie materiałów i rozwiązań technologicznych zamiennych, nie gorszych jakościowo niż  podane w dokumentacji”.  Natomiast w opisie  technicznym projektu konstrukcji zawarty następujący jest zapis: „materiały użyte zastępczo powinny posiadać zgodę projektanta i Inwestora”. W związku z powyższym prosimy o informację, czy na etapie przetargu można wprowadzać zmiany zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych bez uzyskania zgody projektanta (autora projektu)? Co w przypadku , gdy przyjęte na etapie przetargu zmiany nie zostaną zaakceptowane przez projektanta /.

Odp. Co do materiałów  które zostaną wycenione  , to jeżeli będą o podobnych parametrach to mogą być użyte bez zgody projektanta oczywiście muszą  posiadać wymagane atesty i dopuszczenia .Inne zmiany na etapie przetargu wymagają zgody inwestora.

 Pyt.- Stolarka drzwiowa – brak opisu wykończenia 9 rodzaj pokrycia – malowane , lakierowane , laminowane , wypełnienie  - plaster miodu, płyta otworowa , ile zawiasów , itd.

 Odp. Stolarka drzwiowa powinna być zgodna z zestawieniem oraz wymaganiami ppoż. Jednocześnie informujemy że dopuszczamy zastosowanie każdego rodzaju stolarki drzwiowej pod warunkiem wyraźnej informacji  o jej rodzaju i sposobie wykończenia .

 Pyt.-Jakie zastosować ościeżnice drzwiowe : drewniane regulowane  obejmujące mur , zwykle drewniane ?

 Odp. Drewniane  regulowane .

 Pyt.-  Czy stolarkę okienna należy wyposażyć w nawiewniki ?

 Odp. NIE

 Pyt.- Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego , rysunków  i zestawienia materiałów do branży – wentylacja .

 Odp. Materiały są na stronie

 Pyt.- Prosimy o podanie typów , wymiarów nawiewników , anemostatów , kratek wentylacyjnych .

 Odp. Zgodnie z  dokumentacją 

 Pyt.- W związku z tym , iż wyposażenie w sprzęt sportowy nie jest objęte zamówieniem prosimy o informację , czy w posadzce Sali należy zamontować tuleje pod sprzęt sportowy ( siatkówka, piłka ręczna , tenis , koszykówka.

 Odp. Montaż tulei nie jest objęty zamówieniem

 Pyt.- Zgodnie z pkt 17.3 Opisu technicznego projektu budowlanego przyłączy cieplnych co, ct, cwu  i cyrkulacji oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepła  technologicznego dla hali  Widowiskowo –Sportowej MRKS :Gdańsk: , instalacja c.o. dla budynku hali widowiskowo – sportowej ma być zasilana z węzła cieplnego  z istniejącego   budynku klubowego – według odrębnego opracowania . Czy przyłącze  cieplne z rur preizolowanych jak i węzeł również nie wchodzi w zakres robót ?

 Odp. przyłącze oraz węzeł nie jest przedmiotem zamówienia .

 
Pyt.-  W dokumentacji projektowej występuje 40 grzejników .Natomiast w przedmiarze uwzględnione są  22 szt. Prosimy o dokładne sprecyzowanie  ilości i typu grzejników , które należy przyjąć  do wyceny.

 

Odp. Należy  przyjąć ilość i typ :

a.     w części sportowej z projektu gotowego

b.   w cz. Zaplecza z projektów wykonawczych

 

Pyt. - W dokumentacji dostępnej na stronie internetowej brak projektu na instalacje wod-kan i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne .Prosimy o uzupełnienie .

 Odp. Zostały  zamieszczone na stronie www.mrks.pl  ( materiały uzupełniające)

Pyt.- W dokumentacji dostępnej na stronie internetowej brak specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Prosimy o uzupełnienie.

 

Odp. Zostały zamieszczone na stronie www.mrks.pl  ( materiały uzupełniające).

 
Pyt.- W projekcie instalacji jest tylko projekt zaplecza , brak projektu Sali sportowej .Prosimy o uzupełnienie.

 Odp. Zostały zamieszczone na stronie  www.mrks.pl  ( materiały uzupełniające).

 

Wniosek  Oferenta

 W związku z ogłoszeniem przetargu na realizacje  zadania ( Budowa Sali Sportowej) zwraca się z prośbą o zmianę treści SZ w części dot. dokumentów jakie muszą złożyć Oferenci do oferty.

            Zgodnie z  ust. XI pkt 11 ppkt  4 SZ do oferty należy załączyć harmonogram realizacji prac  sporządzony w rozbiciu na tygodnie .W związku z tym , iż przygotowanie tak szczegółowego harmonogramu jest pracochłonne , prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie harmonogramu dopiero po wygraniu przetargu przez wybranego Wykonawcę.

 Odp. Wyrażamy zgodę na dostarczenie harmonogramu  realizacji prac w rozbiciu na tygodnie   przez  danego Oferenta po wygraniu  przetargu.

 Jednak  do oferty prosimy dołączyć  wyraźną informacje  o dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonania zadania.

 

 


EasySend logo pion rgb