Zaproszenie do składania ofert na budowę hali

MRKS „Gdańsk"
80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 1
tel.: (58) 762 07 28, faks (58) 762 16 36
NIP: 583 – 000 – 12 – 67
KRS: 0000135587

Zamawiający – Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk" stowarzyszenie kultury fizycznej z siedzibą w Gdańsku zaprasza Państwa do złożenia oferty na
budowę hali sportowej
z zapleczem administracyjno - socjalnym w Gdańsku przy ul. Załogowej 1

1. Zamawiający prowadzi przetarg na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa Hali Sportowej z zapleczem administracyjno-socjalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną ( instalacje zewnętrzne, przyłącza) w Gdańsku przy ul. Załogowej 1.
3. Termin wykonania zamówienia – 31.12.2015 r.
4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tys. złotych).
5. Oferty proszę składać w sekretariacie Zamawiającego do dnia 2.09..2014 r. do godz. 12.00. w zaklejonej kopercie z napisem przetarg.
6. Termin związania ofertą 60 dni.
7. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania, tryb i zasady przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz warunki udziału
w przetargu dostępne są na stronie internetowej klubu www.mrks.pl w zakładce przetargi.
8. Zamawiający na każdym etapie przetargu zastrzega sobie prawo do zmian treści ogłoszenia i warunków przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn, a w tym do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru jakiejkolwiek ze złożonych ofert i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych

Prezes Zarządu
Włodzimierz Schmidt

 dokumentacja ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

zał. nr. 1 - Formularz Oferty

zał. nr. 2A- Oświadczenie o spełnieniu warunków

zał.nr. 2B- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał.nr. 3 - Wykaz wykonanych robót

zał.nr. 4 - Potencjał kadrowy

zał.nr. 5 - Umowa na roboty budowlane

 Z dokumentacją projektową  można  zapoznać się na  stronie : www.inwestycje.konar.eu   , zadanie :      MRKS  hasło : Zalogowa

UWAGA

Informujemy, że Zarząd Klubu –Zamawiający dokonał zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt.IV   - 2 a    rozszerzając możliwość wykazania się wykonaniem co najmniej dwóch robót budowalnych polegających na budowie  lub remoncie i modernizacji budynku użyteczności publicznej …….

Odpowiednie oświadczenie o wykonaniu remontu lub modernizacji musi być ujęte w załączniku nr. 3 oraz załączone dokumenty potwierdzające ,że wymienione prace zostały wykonane …….


EasySend logo pion rgb